Sisbon

SISBON je Slovenski informacijski sistem bonitet fizičnih oseb, ki omogoča medsebojno izmenjavo in obdelavo osebnih podatkov o strankah (fizičnih osebah) med podpisnicami »Dogovora o postavitvi in uporabi informacijskega sistema SISBON«. Vzpostavljen je z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov, za zagotovitev odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolženosti posameznikov. V SISBON se tako zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na zadolženost posameznikov in njihovo korektnost pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti. SKB Leasing d.o.o. kot uporabnik in upravljalec zbirk osebnih podatkov svojih strank, fizičnih oseb, v SISBON-u vzdržuje in nadzira te zbirke ter odgovarja strankam in tretjim osebam za njihovo pravilnost in ažurnost. Vpogled v sistem SISBON se izvede tudi za poroštva fizične osebe poslovnemu subjektu, podatki o poroštvih pa se posredujejo v SISBON.

Pravice komitentov

Pravica do seznanitve z lastnimi podatki v SISBON
Komitent ima v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov, če ta pravica ni omejena s posebnim zakonom, med drugim pravico do izpisa svojih podatkov in s tem do vpogleda v vse osebne podatke, ki se v SISBON nanašajo nanj, vključno s podatki o tem, kateri član jih je posredoval in komu so bili posredovani, kdaj, na kakšni pravni podlagi in za kakšen namen. Prav tako ima komitent pravico zahtevati informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem in  pojasnilo tehničnih oziroma logično-tehničnih postopkov odločanja, če se v zvezi z osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj, izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo osebnih podatkov posameznika. Pravico do informacij in pojasnil, razen pojasnil v zvezi z avtomatiziranim odločanjem, lahko komitent uveljavlja pri kateremkoli članu ali upravljavcu. Pravico do pojasnila v zvezi z avtomatiziranim odločanjem lahko komitent uveljavlja le pri članu, ki izvaja takšno odločanje.

Pravica do popravka podatkov v SISBON
Če komitent posameznim osebnim podatkom, ki se o njem izmenjujejo prek SISBON, utemeljeno nasprotuje, lahko pisno zahteva njihov izbris oziroma spremembo ali popravek pri članu, ki je upravljavec teh podatkov v smislu predpisov o varstvu osebnih podatkov ali pri upravljavcu.

Informacije o sistemu SISBON so vam na voljo na spletnem naslovu www.sisbon.si.