Pravna obvestila

Uvod

V družbi SKB Leasing (v nadaljevanju družba) se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov in varovanja zasebnosti. Z osebnimi podatki ravnamo v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter ostalo pozitivno pravno zakonodajo. Družba je, kot upravljavec osebnih podatkov, z namenom uresničevanja načela poštene in pregledne obdelave, pripravila te Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov, ki na enem mestu omogočajo pridobitev vseh relevantnih informacij.
Za potrebe izvajanja svoje dejavnosti družba pridobiva osebne podatke iz različnih virov. V večini primerov nam jih neposredno posredujejo stranke same, ki so se odločile za posamezen naš produkt financiranja oz. storitev (finančni produkti). Pridobivamo jih tudi posredno preko same uporabe finančnih produktov in storitev, določene podatke pa ustvarjamo tudi sami z obdelavo podatkov za namene poročanja, analiz, ipd. Poleg tega lahko uporabljamo tudi druge informacije o strankah, ki so nam dostopne ali pa so nam bile posredovane iz javnih virov (javnih registrov, baz podatkov, internetnih aplikacij, socialnih omrežij ali drugih javnih virov informacij). Vse zbrane podatke in informacije pooblaščeni uslužbenci v naši družbi zbirajo in obdelujejo v skladu s predpisi in izključno za opravljanje svojega dela.

Osebni podatki se hranijo in varujejo na načine, ki preprečujejo neupravičena razkritja podatkov nepooblaščenim osebam. Družba je zavezana, da osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam brez predhodnega obvestila in pridobitve pisne privolitve, brez ustreznih primernih zaščitnih ukrepov ter da navedene osebne podatke obdeluje zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov obdelave osebnih podatkov.

1. Pomen uporabljenih izrazov

Izrazi v teh splošnih pogojih pomenijo:

 • Družba: pomeni družbo SKB Leasing d.o.o.
 • Osebni podatek: pomeni katerokoli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je na podlagi te informacije mogoče neposredno ali posredno določiti.
 • Obdelava: pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.
 • Omejitev obdelave: pomeni označevanje shranjenih osebnih podatkov zaradi omejevanja njihove obdelave v prihodnosti.
 • Oblikovanje profilov: pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ali predvidevanje uspešnosti pri delu, ekonomskega položaja, zdravja, osebnega okusa, interesov, zanesljivosti, vedenja, lokacije ali gibanja tega posameznika.
 • Segmentiranje: pomeni ugotavljanje, opredelitev in razvrščanje posameznikov v jasno prepoznavne segmente za namen neposrednega trženja na podlagi naslednjih osebnih podatkov posameznikov, vključenih v segment: starost, stalno ali začasno prebivališče, blago ali storitve upravljavca, ki jih posameznik uporablja ali želi uporabljati.
 • Psevdonimizacija: pomeni obdelavo osebnih podatkov na tak način, da osebnih podatkov brez dodatnih informacij ni več mogoče pripisati specifičnemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, če se take dodatne informacije hranijo ločeno ter zanje veljajo tehnični in organizacijski ukrepi za zagotavljanje, da se osebni podatki ne pripišejo določenemu ali določljivemu posamezniku.
 • Zbirka: pomeni vsak strukturiran niz osebnih podatkov, ki so dostopni v skladu s posebnimi merili, niz pa je lahko centraliziran , decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi.
 • Upravljavec: pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave.  
 • Obdelovalec: pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.
 • Uporabnik: pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki so mu bili osebni podatki razkriti, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne.  
 • Tretja oseba: pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali telo, ki ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec, obdelovalec in osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov pod neposrednim vodstvom upravljavca ali   obdelovalca;
 • Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: pomeni vsako prostovoljno, konkretno, informirano in nedvoumno ravnanje v obliki izjave ali drugačnega jasnega aktivnega delovanja, iz katerega je mogoče sklepati na želje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero izrazi strinjanje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.
 • Kršitev varnosti osebnih podatkov: pomeni kršitev varnosti, ki povzroči nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo, nepooblaščeno razkritje ali dostop do osebnih podatkov, ki so poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani.
 • Nadzorni organ: pomeni neodvisen javni organ, ki ga ustanovi država članica. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ Informacijski pooblaščenec.
 • Čezmejna obdelava osebnih podatkov: pomeni bodisi (1) obdelavo osebnih podatkov, ki poteka v EU v okviru dejavnosti sedežev upravljavca ali obdelovalca v več kot eni državi, kadar ima upravljavec ali obdelovalec sedež v več kot eni državi članici, bodisi (2) obdelavo osebnih podatkov, ki poteka v EU v okviru dejavnosti edinega sedeža upravljavca ali obdelovalca, vendar obdelava znatno vpliva ali bi lahko znatno vplivala na posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, v več kot eni državi članici.
 • Pogodbeni partnerji družbe: pomeni tiste subjekte, s katerimi družba poslovno sodeluje in v sodelovanju s katerimi skupaj ali ločeno pripravi ugodnosti in posebne ponudbe bodisi svojih storitev bodisi storitev teh pogodbenih partnerjev. Tem subjektom lahko družba, na podlagi predhodne izrecne privolitve posameznika, posreduje osebne podatke za dovoljene namene trženja.

Za izraz, ki ni izrecno obrazložen v tem odstavku, se neposredno uporablja njegov pomen, kot izhaja iz GDPR in veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov.

2. Podatki o družbi

 • Družba SKB Leasing d.o.o., davčna številka SI 31037038, matična številka 5808596, www.skb-leasing.si.

3. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Družba ima skladno s predpisi s področja varstva osebnih podatkov pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.

 • Pooblaščena oseba za varstvo podatkov je dosegljiva na elektronskem naslovu DPO@skb.si.

4. Vrste osebnih podatkov, ki se zbirajo in obdelujejo

 • Družba v okviru opravljanja svoje zakonite in registrirane dejavnosti zbira in obdeluje osebne podatke, ki so potrebni za sklenitev posameznega pravnega posla in obsegajo različne vrste osebnih podatkov, kot so: osebno ime, sociodemografski podatki (npr. spol, starost, izobrazba, zaposlitveni položaj), geolokacijski podatki, kontaktni podatki (npr. telefonska številka, elektronski naslov, naslov bivališča), datum rojstva, davčna številka, podatki o osebnih dokumentih, ki jih posameznik predloži družbi (npr. vrsta, številka, datum izdaje, izdajatelj, datum poteka veljavnosti) in ostali poslovni podatki posameznika, zlasti transakcijski podatki, podatki o kanalih in aplikacijah, preko katerih posameznik stopa v stik z družbo, informacije o posameznikovi uporabi storitev in produktov in njegovih stikov z družbo, informacije o posameznikovi kreditni sposobnosti in politični izpostavljenosti ter podatki o pooblaščencih za zastopanje in podpisovanje.
 • Družba vodi evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov, iz katere so razvidne zlasti vrste osebnih podatkov ter nameni njihove obdelave.

5. Pravne podlage obdelave osebnih podatkov in nameni obdelave

5.1. Obdelava osebnih podatkov za potrebe izvajanja pogodbe

 • Družba obdeluje zbrane osebne podatke posameznikov za namene sklenitve pravnega posla (sklenitev pogodbenega razmerja) izvajanja drugih posameznih storitev oziroma produktov (npr. sklepanje garancij, zavarovanj ipd..) ter za spremljanje zadovoljstva strank (vključno s postopki reklamacij) in vodenja kontaktov s stranko prek različnih kanalov.

5.2. Obdelava osebnih podatkov na zakonski podlagi oziroma v zakonitem interesu

 • Zagotovitev in obdelava osebnih podatkov je pogodbena obveznost strank, pravna podlaga za obdelavo pa temelji na zakonih, ki urejajo dejavnost potrošniškega kreditiranja (predvsem Zakon o potrošniških kreditih – ZPotK-2, Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma – ZPPDFT-1, Zakon o centralnem kreditnem registru ZCKR)) ter relevantni evropski zakonodaji, predvsem pa se nanaša na obveznost poročanja, preverjanja strank (preprečevanje pranja denarja) ter zagotavljanja zakonsko določenih zbirk osebnih podatkov.
 • Družba lahko pridobiva vaše podatke tudi od drugih upravljavcev osebnih podatkov, če so ti podatki npr. potrebni za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti oziroma za takšno poizvedbo obstoji zakonska podlaga.
 • Družba lahko nadalje obdeluje vaše osebne podatke z namenom izpolnjevanja zakonitih interesov v zvezi z izvajanjem pogodbenega razmerja. V to kategorijo sodijo na primer obdelave podatkov za potrebe morebitne izterjave dolgov, neposredno trženjsko komuniciranje, anketiranje zadovoljstva z našimi produkti, upravljanje vaših obstoječih komunikacijskih kanalov za zagotavljanje varnega dostopa, ipd.  

5.3. Obdelava osebnih podatkov na podlagi privolitve stranke

 • Obdelava osebnih podatkov lahko temelji tudi na konkretni privolitvi posameznika, ki družbi omogoča uporabo njegovih osebnih podatkov za namene, opredeljene v privolitvi, in sicer izvajanje trženjskih aktivnosti, kot so obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, za posredovanje revij, brošur in drugega reklamnega gradiva o ponudbi družbe, družb v Skupini ter pogodbenih partnerjev družbe, za izvajanje aktivnosti vzorčenja, izvajanja raziskav in statistične obdelave podatkov o strankah, ter za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe ter izvajanje segmentacije in profiliranja.
 • V primeru, da stranka oziroma posameznik ne poda privolitve za izvajanje zgoraj naštetih trženjskih aktivnosti družbe, ga poda delno ali privolitev prekliče, bo družba takšno stranko obveščala le v primerih in na načine, ki jih brez privolitve dovoljuje veljavna zakonodaja glede neposrednega trženja (npr. splošno obveščanje, brez segmentiranja in profiliranja, obveščanje o produktu oz. storitvi, ki jo stranka uporablja).
 • Sklenitev pogodbe za finančni produkt, ki ga ponuja družba ni pogojena s podajo privolitve za izvajanje trženjskih aktivnosti družbe. Podaja privolitve je popolnoma prostovoljna in v kolikor se posameznik oziroma stranka odloči, da je ne želi podati oziroma jo kasneje prekliče, to v nobenem primeru ne zmanjšuje njenih pravic, izhajajočih iz poslovnega razmerja z družbo oziroma zanjo to ne predstavlja dodatnih stroškov oziroma oteževalnih okoliščin.
 • Izvajanje trženjskih aktivnosti družbe zajema tudi pošiljanje ponudb družb skupine, katere del je naša družba in pogodbenih partnerjev naše družbe.
 • Na podlagi privolitve so lahko osebni podatki stranke posredovani kreditnim posrednikom po pogodbi, ki jo je stranka sklenila z družbo in/ali uvoznikom blagovne znamke za predmete financiranja. Aktualen seznam članic družb v skupini in uvoznikov po blagovnih znamkah je objavljen na spletni strani družbe. 

6. Uporabniki osebnih podatkov

 • Uporabniki osebnih podatkov so zaposleni v družbi in v družbah Skupine, kot tudi uslužbenci pogodbenih partnerjev in zaposleni pri obdelovalcih osebnih podatkov, ki so na podlagi delovnopravne zakonodaje oziroma pogodb o obdelavi osebnih podatkov zavezani k spoštovanju in varovanju osebnih podatkov posameznikov. Podrobnejše informacije o pogodbenih partnerjih ter obdelovalcih lahko pridobite na zahtevo pri Pooblaščencu za varstvo podatkov na naslovu DPO@skb.si.
 • Podatki o strankah so poslovna skrivnost upravljavca oziroma družbe. Zaposleni pri upravljavcu do podatkov dostopajo v skladu s pooblastili in dodeljenimi pravicami dostopa do podatkov.
 • Družba osebne podatke posreduje tudi tretjim osebam, če ji takšno obveznost posredovanja oziroma razkritja nalaga zakon (npr. Urad za preprečevanje pranja denarja, Finančna uprava Republike Slovenije, sodišča, Sistem izmenjave informacij (SISBON), ipd.).
 • Družba lahko opravi poizvedbo in pridobi podatke o strankinih osebnih in drugih podatkih, med drugim zlasti o zaposlitvi, premičnem in nepremičnem premoženju, terjatvah, deležih, delnicah in drugih vrednostnih papirjih, številkah računov pri bankah in plačilnih institucijah ter drugem njenem premoženju, prebivališču, davčni številki in drugih podatkih pri drugih upravljalcih zbirk podatkov, če jih družba ne bi imela oziroma jih kljub njenemu pozivu stranka ni osebno posredovala, pa so ti podatki potrebni za dosego namena izpolnjevanja pogodbenih obveznostih oziroma za takšno poizvedbo obstoji zakonska podlaga.
 • Družba osebnih podatkov ne prenaša oziroma posreduje v tretje države.

7. Hramba osebnih podatkov

 • Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage obdelave in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

8. Pravice strank

 • Družba kot upravljavec osebnih podatkov zagotavlja posameznikom, katerih osebne podatke obdeluje, možnost uresničevanja njihovih pravic. To so: pravica do seznanitve, pravica do popravka oz. dopolnitve osebnih podatkov, pravica do izbrisa osebnih podatkov, pravica do omejitve osebnih podatkov, pravica do prenosljivosti osebnih podatkov in pravica do ugovora. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko uveljavi svojo posamezno pravico tako, da izpolni obrazec, ki je predviden za posamezno pravico in je na voljo na sedežu in v poslovnih enotah družbe ter na spletni strani družbe ter ga zaradi potrebne identifikacije osebno predloži na sedežu družbe ali njene poslovne enote, v primeru zahteve za popravo oziroma dopolnitev podatkov pa skladno z navodili za izpolnjevanje obrazcev tudi na sedežu družb v skupini in njihovih poslovnih enotah ter pri trgovcu-dobavitelju in pogodbenih partnerjih družbe.
 • Zahtevke posameznikov obravnava Pooblaščenec za varstvo podatkov. Družba je dolžna na zahtevo posameznika odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu. Ta rok se lahko podaljša za največ dva meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. V tem primeru družba obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o vsakem takšnem podaljšanju v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo.
 • Družba mora zagotoviti kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo oziroma zahtevane informacije posredovati posamezniku brezplačno. Za morebitne dodatne kopije, ki jih zahteva posameznik, lahko družba zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju upravnih stroškov. Kadar pa so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane zlasti, ker se ponavljajo, lahko družba (1) zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva upravne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanje zahtevanega ukrepa ali (2) zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.
 • Pravica posameznika do seznanitve: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico dostopa do osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim, da se seznani z obdelavo in preveri njeno zakonitost.
 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od družbe dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namen obdelave, vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah, kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja, obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi, pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom, obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
 • Pravica do popravka: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim.
 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.
 • Pravica do izbrisa: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim.
 • Družba oziroma upravljavec ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden od naslednjih razlogov: (1) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, (2) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga, (3) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, (4) osebni podatki so bili obdelani nezakonito, (5) če tako določa zakon..
 • Pravica do omejitve obdelave: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo, kadar velja eden od naslednjih primerov: (1) posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, (2) je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov, ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, (3) upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, (4) je posameznik vložil ugovor v skladu z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov (21(1) GDPR), v zvezi z obdelavo podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
 • Kadar je bila obdelava osebnih podatkov omejena v skladu z zgornjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.
 • Družba oziroma upravljavec mora pred preklicem omejitve obdelave o tem obvestiti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
 • Pravica do prenosljivosti podatkov: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima skladno z GDPR in tam navedenimi pogoji pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval družbi, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu.

9. Preklic privolitve stranke

 • Privolitev stranke oziroma posameznika, ki je podana za trženjske namene in aktivnosti družbe, kot je navedeno v privolitvi, velja do preklica. Če stranka oziroma posameznik, v delu ali v celoti prekliče svojo privolitev, družba njegovih podatkov za ta namene, za katere je podal preklic ne bo več uporabljala.
 • Če želi stranka oziroma posameznik delno ali v celoti preklicati privolitev, to lahko stori s podpisom obrazca za privolitev (na voljo na sedežu družbe in pri pogodbenih partnerjih), na katerem označi »ne« pri posameznih namenih obdelave, ali s pisno izjavo na kontaktni naslov pooblaščene osebe za varstvo podatkov.
 • Stranka oziroma posameznik se lahko vedno »odjavi« od prejemanja posameznih sporočil družbe preko komunikacijskega medija, na katerega so prejele določeno sporočilo. Povezava do odjave oziroma informacija, kako odjavo realizirati, je v sporočilu družbe. Družba bo zahtevo posameznika po preklicu zabeležila v svojem sistemu in jo začela uveljavljati nemudoma oziroma najkasneje 15 dni po prejemu.  

10. Ugovor v primeru nepopolne odločitve upravljavca in pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

 • Če stranka oziroma posameznik meni, da osebni podatki, ki jih je prejel na podlagi zahteve za uveljavitev svojih pravic iz prejšnje točke teh Splošnih informacij, niso osebni podatki, ki jih je zahteval ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe pri družbi vloži obrazložen ugovor v roku 15 dni. Družba je dolžna o ugovoru odločiti v 5 delovnih dneh.
 • Zoper molk družbe oziroma upravljavca (če torej družba posamezniku na njegovo zahtevo za uveljavljanje pravic ne odgovori v roku 1 meseca), ali zoper njegov zavrnilni odgovor, lahko posameznik pri nadzornem organu vloži pritožbo.
 • Rok za pritožbo na nadzorni organ je 15 dni od prejema zavrnilnega odgovora upravljavca, oziroma od izteka 30 dnevnega roka v primeru molka.

11. Zagotovitev podatkov kot statutarna in pogodbena obveznost, potrebna za sklenitev pogodbe

 • Zagotovitev določenih osebnih podatkov je statutarna ali pogodbena obveznost stranke oziroma posameznika, kadar so ti osebni podatki nujni za sklenitev poslovnega razmerja, ali izvrševanje posameznega pogodbeno-poslovnega odnosa v zvezi finančnim produktom ali storitvami družbe.
 • Družba stremi k najmanjšemu obsegu (minimalizaciji) obdelave osebnih podatkov in si prizadeva od svojih strank oziroma posameznikov zbirati le podatke, ki so nujno potrebni za izvajanje zakonskih določil in zakonitih interesov strank v pogodbenem razmerju.
 • Če posameznik, ki želi z družbo skleniti poslovno razmerje, ne bo posredoval vseh zahtevanih podatkov oziroma se ne bo strinjal z obdelavo podatkov, ki je nujna za izpolnjevanje poslovnega razmerja, družba z njim ne bo sklenila pogodbe oziroma bo odstopila od takšnega poslovnega razmerja. 

12. Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev

 • Družba uporablja določene avtomatizirane procese, pri kateri se o posamezniku lahko sprejme odločitev, ki ima za posledico pravne učinke v zvezi z njim ali na njega znatno vpliva (kot npr. kreditna sposobnost,…). V primeru avtomatizirane odločitve bo posameznik predhodno o tem obveščen, prav tako mu bo omogočena pravica do osebnega posredovanja, pravica, da izrazi svoje stališče, pravica, da dobi pojasnilo k odločitvi, ki je bila sprejeta na ta način ter pravica do izpodbijanja take odločitve. 

13. Dodatne informacije, kadar podatki niso bili pridobljeni od posameznika, na katerega se nanašajo (člen 14 GDPR)

 • Osebni podatki, ki niso bili neposredno pridobljeni od posameznika, na katerega se nanašajo, so na razpolago pri upravljavcu osebnih podatkov na zahtevo posameznika. Osebni podatki izvirajo iz zbirk posameznih družb iz skupine upravljavca, ki z določenim posameznikom poslovno sodelujejo.

14. Končne določbe

 • Družba si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev teh splošnih informacij za zagotavljanje skladnosti z relevantno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Splošne informacije so na voljo na sedežu družbe, v njenih poslovnih enotah in na spletni strani.
 • Za vse, kar ni posebej določeno s temi splošnimi informacijami ali s pogodbo o izbranem finančnem produktu ter njenimi splošnimi pogoji, veljajo neposredno določila veljavne zakonodaje.

Te Splošne informacije veljajo in se uporabljajo od 25. maja 2018 dalje.

Družba SKB Leasing d.o.o.