Naše storitve

Splošno o lizingu

Lizing je ena najbolj fleksibilnih oblik financiranja, pri kateri lizingodajalec kupi predmet lizinga po izbiri lizingojemalca in mu ga da v uporabo za poslovne in/ali zasebne namene. Lizingodajalec ostaja lastnik predmeta lizinga ves čas trajanja pogodbene obveznosti.

Prednosti lizinga

 • primeren je za pravne in fizične osebe;
 • je po vsem svetu uveljavljena in preizkušena oblika financiranja;
 • postopek sklenitve je pregleden, hiter in preprost;
 • upošteva vaše želje, potrebe in finančne zmožnosti;
 • večinoma tudi ne potrebujete dodatnih zavarovanj kot pri klasičnih kreditih;
 • lizinški obroki so v obdobju financiranja praviloma predvidljivi.

Preverite katera oblika lizinga vam najbolj ustreza:

Finančni lizing

Finančni lizing je najpogostejša oblika lizinga, pri kateri kot lizingojemalec pridete do lastništva nad predmetom lizinga z odplačevanjem obrokov v dogovorjenem obdobju (običajno od 1 do 8 let).

Ob podpisu pogodbe o lizingu postanete ekonomski lastnik predmeta lizinga in na vas preide pravica uporabe.

Po izpolnitvi obveznosti po pogodbi o lizingu postanete tudi pravni lastnik predmeta lizinga, in sicer na podlagi izjave o poplačilu vseh terjatev.

Prednosti finančnega lizinga

 • Postopek odobritve je hiter in preprost;
 • ob podpisu pogodbe že imate pravico do uporabe predmeta lizinga;
 • vaši mesečni obroki so enaki in zato predvidljivi za vaše finančno načrtovanje;
 • če ste prava oseba, je predmet financiranja vaše osnovno sredstvo, ki ga amortizirate skladno z računovodskimi standardi;
 • celotno vrednost nakupa (razen nakup osebnega vozila) lahko uporabite za davčno olajšavo;
 • zneski financiranja so običajno tudi višji kot pri kreditih.

Finančni lizing z dodatnim obrokom (preostankom vrednosti)

Ta oblika je primerna za vas, če želite uporabiti predmet lizinga ob plačevanju nižjih obrokov. Ti so nižji zaradi odplačevanja manjšega dela glavnice. Višji, ko je dodatni obrok in daljši, ko je čas lizinga, nižji so obroki. Zaradi odplačevanja manjšega dela glavnice se le-ta dejansko financira počasneje, s tem pa sta skupna vrednost lizinga in preplačilo višja kot pri finančnem lizingu brez dodatnega obroka.

Po izteku pogodbenega razmerje imate naslednje možnosti:

 • Plačate pogodbeno določen dodatni obrok in pridobite jo lastništvo nad predmetom lizinga;
 • podaljšate pogodbo na podlagi pogodbeno določenega dodatnega obroka.

Računovodski vidik

Kot lizingojemalec izkazujete predmet lizinga v svojih poslovnih knjigah kot osnovno sredstvo v uporabi.

aktivnem delu bilance stanja se v tekočem poslovnem letu povečajo sredstva v postavki drugih opredmetenih sredstev. 

Na pasivni strani bilance stanja se za isti znesek povečajo obveznosti do virov sredstev v postavki dolgoročnih obveznosti. 

V izkazu uspeha se stroški finančnega lizinga kažejo kot amortizacija ter stroški obresti in drugih odhodkov financiranja.

Če ste registrirani kot davčni zavezanec, lahko uveljavljate vračilo plačanega DDV, samo če za osnovno sredstvo velja
odbitna postavka, torej obstaja možnost poravnavanja davka.

Poslovni najem

Ta oblika lizinga je za vas primerna, če vas zanima predvsem uporaba predmeta lizinga, ne pa tudi njegov dejanski nakup. Torej si pridobite pravico do uporabe predmeta lizinga najema, ne pa tudi pravice do lastništva nad njim po izpolnitvi pogodbenih obveznosti. 

Primeren je tako za podjetja, kot za podjetnike, saj omogoča zunajbilančno financiranje in uporabo predmeta najema za dogovorjeno obdobje.

Za določitev višine najemnine je pomembna določitev preostanka vrednosti predmeta najema, ki se giblje v okviru tržnih cen, amortizacijske dobe in dobe uporabnosti predmeta najema.

Prednosti poslovnega najema: 

 • Podjetjem in podjetnikom omogoča le uporabo predmeta najema za dogovorjeno obdobje;
 • s predmetom najema ne obremenjujete svoje bilance in ne obračunavate amortizacije;
 • mesečne najemnine so predvidljive in vam omogočajo natančno načrtovanje vaših finančnih obveznosti;
 • odločitve, kaj s predmetom najema po končani pogodbi, ni treba sprejemati ob sklenitvi pogodbe.

Ko se pogodbeno razmerje
izteče, imate možnost:

 • predmet pogodbe odkupiti;
 • predmet pogodbe vrniti;
 • najem podaljšati.

Računovodski vidik

Predmet najema v bilanci stanja ne izkazujete med osnovnimi sredstvi, saj je knjižen kot osnovno sredstvo pri najemodajalcu. 

V izkazu uspeha kot najemojemalec najemnino in druge stroške, povezane z najemom, izkazujete v postavki stroškov blaga, materiala in storitev tekočega obračunskega obdobja. Izjemo pomeni delna najemnina (predplačilo najemnine), ki jo najemojemalec poknjiži sorazmerno, na celotno najemno obdobje. 

Najemojemalec, ki je registriran davčni zavezanec, lahko uveljavlja vračilo plačanega DDV, samo če za predmet najema velja odbitna postavka za davek.

Avtomobilsko zavarovanje

Prihranite čas, denar in pot.

Izkoristite prednosti avtomobilskih zavarovanj prek SKB Leasinga. Zakonsko je predpisano samo obvezno zavarovanje (AO). Smiselno pa je biti pripravljen na vse – od škode, ki se lahko zgodi na parkirišču, do najrazličnejših posledic prometnih nezgod in kraje.

Izbirate lahko med celo vrsto zavarovanj avtomobilskega kaska in drugih vrst avtomobilskih zavarovanj:

 • Zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO) je osnovno zavarovanje, ki ga po Zakonu o obveznih zavarovanjih mora imeti vsako vozilo, ki se vključuje v promet.
 • Zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (AO+) krije pravno priznano škodo, ki jo zaradi telesnih poškodb pretrpite kot voznik, če nesrečo povzročite sami. 
 • Zavarovanje avtomobilskega kaska krije večino škode, do katere neodvisno od voznikove volje na vozilu pride med vožnjo ali v mirovanju. 
 • Poleg polnega zavarovanja avtomobilskega kaska vam ponujamo tudi možnost delnega avtomobilskega kaska – zavarovanja proti določenim tveganjem, ki jim je vaše vozilo bolj izpostavljeno. 


Odločite se še za:

 • Nezgodno zavarovanje voznika in potnikov;
 • zavarovanje avtomobilske asistence; 
 • zavarovanje pravne zaščite; 
 • odkup prve škode.

Zavarovanje opreme v zakupu

Kadar zavarujete opremo v zakupu (lizingu) za izbrano napravo, stroj, gradbeno in drugo mehanizacijo, računalnik, medicinsko opremo, proizvodno linijo ipd., lahko sklenete tako imenovano »all risk polico«, ki vsebuje požarno zavarovanje, vključno z izlivom vode in poplavo, vlomsko in strojelomno zavarovanje. Z doplačilom lahko dokupite tudi franšizo in amortizacijo za delne škode.

Možnost obročnega plačila zavarovanja do 12 obrokov brez obresti.

Izbirate lahko med naslednjimi zavarovalnicami
 

Zavarovalnica Sava d.d.

(avtomobilsko zavarovanje in
zavarovanje opreme v zakupu)

Zavarovalnica Triglav d.d.

(avtomobilsko zavarovanje)

Allianz Slovenija, podružnica

(avtomobilsko zavarovanje)

 
Informacije o zavarovalnih produktih

Kredit

Kredit je oblika financiranja, pri kateri kot kreditojemalec postanete ekonomski in pravni lastnik vozila že ob podpisu pogodbe. V tem primeru kreditojemalec od vas tudi ne zahteva zavarovanja avtomobilskega kaska.

Možna načina odplačevanja kredita sta:

 • direktna bremenitev ali
 • upravno izplačilna prepoved.