Poslovni najem

Ta oblika lizinga je za vas primerna, če vas zanima predvsem uporaba predmeta lizinga, ne pa tudi njegov dejanski nakup. Torej si pridobite pravico do uporabe predmeta lizinga najema, ne pa tudi pravice do lastništva nad njim po izpolnitvi pogodbenih obveznosti. 

Primeren je tako za podjetja, kot za podjetnike, saj omogoča zunajbilančno financiranje in uporabo predmeta najema za dogovorjeno obdobje.

Za določitev višine najemnine je pomembna določitev preostanka vrednosti predmeta najema, ki se giblje v okviru tržnih cen, amortizacijske dobe in dobe uporabnosti predmeta najema.

Ko se pogodbeno razmerje izteče, imate možnost

  • najem podaljšati;
  • predmet pogodbe vrniti;
  • predmet pogodbe odkupiti.

Prednosti poslovnega najema:

  • Podjetjem in podjetnikom omogoča le uporabo predmeta najema za dogovorjeno obdobje;
  • s predmetom najema ne obremenjujete svoje bilance in ne obračunavate amortizacije;
  • mesečne najemnine so predvidljive in vam omogočajo natančno načrtovanje vaših finančnih obveznosti;
  • odločitve, kaj s predmetom najema po končani pogodbi, ni treba sprejemati ob sklenitvi pogodbe.

Računovodski vidik

Predmet najema v bilanci stanja ne izkazujete med osnovnimi sredstvi, saj je knjižen kot osnovno sredstvo pri najemodajalcu. 

V izkazu uspeha kot najemojemalec najemnino in druge stroške, povezane z najemom, izkazujete v postavki stroškov blaga, materiala in storitev tekočega obračunskega obdobja. Izjemo pomeni delna najemnina (predplačilo najemnine), ki jo najemojemalec poknjiži sorazmerno, na celotno najemno obdobje. 

Najemojemalec, ki je registriran davčni zavezanec, lahko uveljavlja vračilo plačanega DDV, samo če za predmet najema velja odbitna postavka za davek.