Finančni lizing

Finančni lizing je najpogostejša oblika lizinga, pri kateri kot lizingojemalec pridete do lastništva nad predmetom lizinga z odplačevanjem obrokov v dogovorjenem obdobju (običajno od 1 do 7 let).

Ob podpisu pogodbe o lizingu postanete ekonomski lastnik predmeta lizinga in na vas preide pravica uporabe.

Po izpolnitvi obveznosti po pogodbi o lizingu postanete tudi pravni lastnik predmeta lizinga, in sicer na podlagi izjave o poplačilu vseh terjatev.

Prednosti finančnega lizinga

  • Postopek odobritve je hiter in preprost;
  • ob podpisu pogodbe že imate pravico do uporabe predmeta lizinga;
  • vaši mesečni obroki so enaki in zato predvidljivi za vaše finančno načrtovanje;
  • če ste prava oseba, je predmet financiranja vaše osnovno sredstvo, ki ga amortizirate skladno z računovodskimi standardi;
  • celotno vrednost nakupa (razen nakup osebnega vozila) lahko uporabite za davčno olajšavo;
  • zneski financiranja so običajno tudi višji kot pri kreditih.

Finančni lizing z dodatnim obrokom (preostankom vrednosti)

Ta oblika je primerna za vas, če želite uporabiti predmet lizinga ob plačevanju nižjih obrokov. Ti so nižji zaradi odplačevanja manjšega dela glavnice. Višji, ko je dodatni obrok in daljši, ko je čas lizinga, nižji so obroki. Zaradi odplačevanja manjšega dela glavnice se le-ta dejansko financira počasneje, s tem pa sta skupna vrednost lizinga in preplačilo višja kot pri finančnem lizingu brez dodatnega obroka.

Po izteku pogodbenega razmerje imate naslednje možnosti:

  • Plačate pogodbeno določen dodatni obrok in pridobite jo lastništvo nad predmetom lizinga;
  • podaljšate pogodbo na podlagi pogodbeno določenega dodatnega obroka.

Računovodski vidik

Kot lizingojemalec izkazujete predmet lizinga v svojih poslovnih knjigah kot osnovno sredstvo v uporabi.

V aktivnem delu bilance stanja se v tekočem poslovnem letu povečajo sredstva v postavki drugih opredmetenih sredstev. 

Na pasivni strani bilance stanja se za isti znesek povečajo obveznosti do virov sredstev v postavki dolgoročnih obveznosti. 

V izkazu uspeha se stroški finančnega lizinga kažejo kot amortizacija ter stroški obresti in drugih odhodkov financiranja.

Če ste registrirani kot davčni zavezanec, lahko uveljavljate vračilo plačanega DDV, samo če za osnovno sredstvo velja odbitna postavka, torej obstaja možnost poravnavanja davka.